O.Z. ATELIÉR STROP

Stanovy združenia občanov

podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov vz. n. p.

Článok I.

Názov, sídlo a ciele združenia

 1. Názov združenia: Ateliér Strop (ďalej v texte len „združenie“)
 2. Sídlo združenia: Námestie SNP 9, 97401, Banská Bystrica
 3. Hlavným cieľom združenia je vytvoriť v meste Banská Bystrica multižánrovú platformu pre rozvoj vzdelávania v oblasti umenia, kultúry a vedy.

Ciele združenia sú:

 1. vo svojich ateliéroch na Námestí SNP 9 v Banskej Bystrici vytvoriť kreatívny priestor pre širokú verejnosť;
 2. rôznymi spôsobmi podporovať a rozširovať povedomie o umení, kultúre a vede formou kurzov, prednášok, koncertov, predstavení a formou lokálnej i medzinárodnej spolupráce s fyzickými osobami, právnickými osobami, mimovládnymi organizáciami, orgánmi štátnej a verejnej správy Slovenskej republiky a iných krajín a iných orgánov a inštitúcii Slovenskej republiky a iných krajín;
 3. ponúkať lekcie kresby a maľby, keramiky, sochy a poradenstva ohľadom starostlivosti o rastliny pre deti, študentov, seniorov a ostatnú verejnosť a ponúkať priestor pre voľnočasové aktivity pre širokú verejnosť;
 4. ponúkať informačný a poradenský servis v oblasti pestovania a kultivácie izbových i vonkajších rastlín pre potreby fyzických osôb, právnických osôb, mimovládnych organizácií, orgánov štátnej a verejnej správy a iných orgánov a inštitúcii;
 5. rozširovať povedomie o ekologickom správaní sa v oblasti stavebníctva,  trvalo udržateľnej architektúry, permakultúry a bežného života.

Článok II.

Členstvo, práva a povinnosti členov

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
 2. Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo. Členstvo v združení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu, vylúčením príslušným orgánom združenia, zánikom združenia, alebo smrťou člena, resp. zánikom člena – právnickej osoby.
 3. Členovia majú práva:
 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volení do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

4. Členovia majú povinnosti:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok III.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 • najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie,
 • výkonným a riadiacim orgánom združenia je správna rada,
 • kontrolným orgánom združenia je revízor,
 • štatutárnym orgánom združenia je predseda správnej rady,
 • mimoriadne komisie operatívne zriaďované správnou radou v prípade potreby.

Článok IV.

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
 • Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za rok.
 • Valné zhromaždenie zvoláva správna rada alebo jej predseda.
 • Valné zhromaždenie sa musí zvolať, pokiaľ o to požiada najmenej tretina všetkých                     členov.
 • Valné zhromaždenie riadi predseda správnej rady alebo ním poverený člen správnej
 • Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho                   členov.

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 • voliť a odvolávať členov správnej rady a revízora,
 • schvaľovať prijatie členov združenia,
 • meniť a dopĺňať stanovy združenia,
 • schvaľovať návrh ročného rozpočtu združenia a ročnú účtovnú závierku,
 • schvaľovať správu o hospodárení a ročný plán činnosti združenia,
 • rozhodovať o zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením.

Článok V.

Správna rada

Správna rada je výkonným a riadiacim orgánom združenia.

 • Správna rada riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného                                 zhromaždenia.
 • Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia s výnimkou tých, ktoré                    patria do pôsobnosti iných orgánov združenia.
 • Správna rada má troch členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu.
 • Každý člen správnej rady má pri hlasovaní jeden hlas. Pri rovnosti hlasov je                                rozhodujúcim hlas predsedu.
 • Členovia správnej rady sú volení valným zhromaždením každý rok.
 • Členovia správnej rady môžu byť do správnej rady volení opätovne.
 • Správna rada za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 • Na čele správnej rady je predseda, ktorý je štatutárnym orgánom združenia.
 • Predseda správnej rady riadi jej činnosť, zvoláva zasadnutia správnej rady a je     oprávnený konať v mene združenia.

      Správna rada najmä:

 • predkladá valnému zhromaždeniu návrh ročného rozpočtu,
 • predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení,
 • rozhoduje o použití finančných prostriedkov,
 • schádza sa podľa potreby, najmenej však raz za pol roka,
 • pri hlasovaní má každý člen správnej rady jeden hlas,
 • v prípade potreby zriaďuje a ruší mimoriadne komisie.

Článok VI.

Revízor

 1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade.
 3. Revízor kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku, kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 4. Správy o svojej činnosti revízor predkladá správnej rade združenia.

Článok VII.

Mimoriadne komisie

 1. Pre riešenie dočasných a náhlych potrieb združenia na návrh svojho predsedu správna rada zriaďuje mimoriadne komisie.
 2. Za svoju činnosť sa mimoriadne komisie zodpovedajú správnej rade.

Článok VIII.

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

Zdrojmi majetku sú:

 • dobrovoľné členské príspevky,
 • dary od fyzických osôb,
 • dotácie a granty od právnických osôb zo sídlom v Slovenskej republike alebo v                           zahraničí,
 • dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
 • prostriedky z podporných programov Európskej únie,
 • reklamná a propagačná činnosť súvisiaca s cieľmi združenia,
 • príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
 • sponzorské dary.

      2. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

      3. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií a štátu.

Článok IX.

Výdavky združenia

Výdavkami združenia sú:

 • výdavky na financovanie účelu združenia v súlade so stanovami združenia,
 • výdavky na správu a prevádzku združenia.
 • Výdavky na správu a prevádzku združenia zahŕňajú všetky výdavky súvisiace so správou a prevádzkou združenia, vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných zamestnancom združenia a odmien a náhrad výdavkov členom jeho orgánov, ktoré vznikli pri výkone funkcie.
 • Výšku výdavkov združenia predkladá v rámci návrhu rozpočtu správna rada a schvaľuje valné zhromaždenie združenia.

Článok X.

Zánik združenia

Združenie zaniká:

 1. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením; o zlúčení alebo rozpustení rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky združenia. Zánik združenia oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
 2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozpustení združenia.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných predpisov.

V Banskej Bystrici dňa  13. 10. 2020